Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ: MŠ Čs. brigády 2 Liptovský Mikuláš

Sídlo:                           Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 031 01

IČO:                             37972031

DIČ:                             2021920395

Štatutárny zástupca:  Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka MŠ

e-mail:                         m.s.brigady@centrum.sk

Telefón:                       044 5532400

MŠ Čs.brigády 2, Liptovský Mikuláš je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri dodávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.