Usporiadanie činnosti detí počas dňa


6,30 otvorenie MŠ.

•    schádzanie detí; hry a hrové činnosti ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené ), plánovanie/ navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; osobná hygiena; ranný kruh – rozhovory, diskusie atď.,

•    pohybové a relaxačné cvičenia.

8,30   činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena ), desiata ( stolovanie).

•    edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno- pohybové, grafomotorické, dramatické, prírodovedné, matematické atď.,

•    pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním ( pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.), jeho súčasťou je edukačná aktivita.

12,00  činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena ), obed ( stolovanie ).

•    odpočinok (jeho dĺžka je závislá od potrieb detí), krúžková činnosť u predškolákov.

14,30  činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena ), olovrant ( stolovanie ).

•    hry a hrové činnosti do postupného odchodu domov ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené ); rekapitulácia; ukončovanie; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; hodnotenie dňa.

16,30  koniec prevádzky MŠ.