Rada rodičov pri MŠ Čs. brigády 2 LM


Rada rodičov  ( ďalej RR ) spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí ( zhromažďuje námety, návrhy riešení, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania), pri organizovaní akcií a aktivít MŠ, kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ ...

Zástupcovia triednych aktívov - Výbor RR v šk. roku 2018/2019

trieda          

meno zástupcu tried. aktívu

                    

1.tr  

Martina Kohútová

člen

2.tr  

Eva Dorociaková

člen

3.tr 

Lucia Mišutová

predseda

4.tr 

Zuzana Zaťková

člen

5.tr  

Antol Peter

člen

6.tr  

Polomská Monika

člen

7.tr  

Jana Sontelecan

člen

8.tr  

Eva Rendková

člen

 

Závery zo stretnutia RR z 28.2.2019 :

p. riaditeľka oboznámila rodičov s aktivitami, ktoré sa plánujú v najbližšom období

diskutovalo sa o možnostiach finančného krytia dopravného ihriska

plénum riešilo dotazy a pripomienky rodičov jednotlivých tried