V našej školskej jedálni sa varí podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Snažíme sa dodržiavať zásady tvorby jedálneho lístka , aby boli dodržané všetky odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov.

Naša materská škola sa  zapája do projektov o školskom stravovaní ako školské mlieko/ dodávateľ TAMI s.r.o. / a školské ovocie /LUNYS , s.r.o./. Náklady sú z časti financované Európskou Úniou.

Stravné sa uhrádza na IBAN účet:  SK34 5600 0000 0081 0969 0005. Ako variabilný symbol uvádzajte prosím Vás pridelené číslo a do poznámky napíšte meno Vášho dieťaťa.

Denný poplatok ll. finančného pásma na nákup potravín a réžiu :

Desiata   :   0,36 €    

Obed      :   0,85 €    

Olovrant :   0,24 €    

Réžia:         0,10 €

 Spolu :   1,55 €/celý deň  x 20 dní = 31,00 € / celý mesiac celodenná strava

                1,31 €/poldňa x 20 dní = 26,20 € / celý mesiac bez olovrantu

Predškoláci: 1,55 €  - 1,20 € dotácia = 0,35 € x 20dní =7,- €/celý mesiac

V zmysle Zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, má dieťa nárok na príspevok v sume 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade účasti na edukačnej činnosti v MŠ. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca dieťaťa povinný dieťa zo stravy riadne a včas odhlásiť. Ak tak neurobí, má právo si obed odobrať, ale musí zaň uhradiť plnú sumu 1,55 €/deň.    

Zákonný zástupca /predškoláka/ je povinný uhradiť preddavok za stravovanie ako zábezpeku za neodhlásenú stravu. Po vyčerpaní sa musí znova uhradiť. Preddavok je potrebné uhradiť  vo výške 31,00 €. Prípadný preplatok Vám bude vrátený na bankový účet do 30.09.

Diétne stravovanie - ak školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie, zákonnému zástupcovi dieťaťa bude poskytnutá dotácia 1,20€ za každý deň, ktorý sa dieťa zúčastnilo edukačnej činnosti a na základe potvrdenia od odborného lekára (špecialistu, gastroenterológa a pod.). Rodič potvrdenie od lekára odovzdá riaditeľovi školy. Dotácia Vám bude vyplatená na účet.

1.Poplatky za stravné sa uhrádzajú vopred najneskôr do 25.dňa kalendárneho mesiaca.

2.Odhlásiť zo stravovania je možné do 6:30 hod. ráno na telefónnom čísle 044/55 23 400 alebo v triede pri pani učiteľkách.

3.Ak zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa po 6:30 hodine  ráno a strava je mu zarátaná, je  možnosť  odberu jedla len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škôlke. V prípade dlhodobej neprítomnosti stravovanie sa  automaticky odhlasuje. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

4. Pri zmene stravovania dieťaťa na poldeň t.j. bez olovrantu,  prosím nahlásiť vždy v prvý deň daného kalendárneho mesiaca p. učiteľke alebo vedúcej ŠJ . Počas mesiaca nie je zmena možná.

5. O stavoch na konte stravníka bude rodič informovaný vždy na začiatku júna pred školskými prázdninami. Preplatky za stravné sa vracajú po skončení letných prázdnin do 30.09.

Naša prevádzka sa riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2019.

Na ďalšie otázky a nejasnosti Vám rada zodpovie vedúca ŠJ.