• Zápis do MŠ je 2.-3. mája od 8.00 - 16.00 hod. v riaditeľni MŠ

  je potrebné priniesť vyplnenú Žiadosť na predprimárne vzdelávanie potvrdenú detským lekárom

  prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2019, predškolákov, súrodencov detí navštevujúcich našu MŠ..

 • Čakáme na odkazy, pochvaly, pripomienky, nápady, návrhy... v triednych schránkach na to určených...

..........................................................................................

 • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
 • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

 • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

 • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
 • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
 • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej