• Z rozhodnutia Ministra Školstva SR SA obnovuje školské vyučovanie od 1.6.2020 Za Stanovených podmienok a kritérií

  • v triede je max. počet detí 15, kritériá sú určené rozhodnutím Ministerstva školstva, skupiny detí sa nestretávajú a nezlučujú
  • MŠ mení svoju prevádzkovú dobu od 7.00 - 16.00 hod., stretávacia trieda nebude fungovať
  • dieťa aj rodič prídu do MŠ aj z nej odídu v rúšku, rúško spolu s ďalším náhradným necháva dieťa v skrinke, v triede dieťa rúško nemá
  • v šatni môžu byť max 2 rodičia s dieťaťom, vybavíme sa čo najskôr, ostatní čakajú na terase alebo chodbe, v rozostupoch
  • hračky a iné predmety do MŠ nenosíme
  • ráno rodič odovzdáva dieťa osobne do  rúk učiteľke, nevstupuje do umyvárky, zvoní
  • poobede prichádzame po dieťa tak, aby sa o 15.50 hod. nestretávala veľká skupina ľudí, o 16.00 sa MŠ zamyká
  • po odchode sa nezdružujeme na školskom dvore
  • ráno pred vstupom meriame teplotu, umývame ruky pred vstupom do budovy dezinfekciou viditeľne umiestnenou

  Tým rodičom, ktorí poplatky už uhradili, budú vyúčtované a ich pomerná časť vrátená na konci školského roka.

 • Čakáme na odkazy, pochvaly, pripomienky, nápady, návrhy... v triednych schránkach na to určených...

..........................................................................................

 • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
 • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

 • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

 • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
 • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
 • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej