Rada rodičov pri MŠ Čs. brigády 2 LM


Rada rodičov  ( ďalej RR ) spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí ( zhromažďuje námety, návrhy riešení, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania), pri organizovaní akcií a aktivít MŠ, kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ ...

Zástupcovia triednych aktívov - Výbor RR v šk. roku 2017/2018

trieda          

meno zástupcu tried. aktívu

                    

1.tr  

Martina Kohútová

člen

2.tr  

Ria Hošková

člen

3.tr 

Lucia Mišutová

predseda

4.tr 

Kubovičová Zuzana

člen

5.tr  

Antol Peter

člen

6.tr  

Polomská Monika

člen

7.tr  

Jana Sontelecan

člen

8.tr  

Eva Rendková

člen

 

Závery zo stretnutia RR z  :