Informácie o  školskom stravovaní

V našej školskej jedálni sa varí podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Snažíme sa dodržiavať zásady tvorby jedálneho lístka , aby boli dodržané všetky odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov.

Naša materská škola sa taktiež zapája do projektov o školskom stravovaní ako školské mlieko/ dodávateľ TAMI s.r.o. / a školské ovocie /Fruktal , s.r.o./. Náklady sú z časti financované Európskou Úniou.

Stravné sa uhrádza na IBAN účet:  SK34 5600 0000 0081 0969 0005. Ako variabilný symbol uvádzajte prosím Vás pridelené číslo a do poznámky napíšte meno Vášho dieťaťa.

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a réžiu :

Desiata   :   0,28 €    

Obed      :   0,68 €    

Olovrant :   0,23 €    

Réžia:         0,10 €

Spolu :   1,29 €/celý deň  x 20 dní = 25,80 € / celý mesiac celodenná strava

              1,06 €/poldňa     x 20 dní = 21,20 € / celý mesiac bez olovrantu

1. Poplatky za stravné sa uhrádzajú vopred najneskôr do 10.dňa kalendárneho mesiaca.

2. Odhlásiť zo stravovania je možné do 7 00 hod. ráno na telefónnom čísle

044/55 23 400.

Ak zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa po 7-ej hodine  ráno a strava je mu zarátaná, je  možnosť  odberu jedla len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škôlke. V prípade dlhodobej neprítomnosti stravovanie sa  automaticky odhlasuje. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

3. Pri zmene stravovania dieťaťa na poldeň t.j. bez olovrantu,  prosím nahlásiť vždy v prvý deň daného kalendárneho mesiaca p. učiteľke alebo vedúcej ŠJ . Počas mesiaca nie je zmena možná.

4. O stavoch na konte stravníka budete informovaný vždy na začiatku septembra a konci  júna. Preplatky za stravné sa vracajú po skončení letných prázdnin /začiatok septembra/.

                                        Mariana Straková - vedúca ŠJ