• Gratulujeme nášmu prvoumiestnenému družstvu bublinkáčov v regionálnej súťaži Viacboja všestrannosti detí predškolského veku!!!!

  • Ďakujeme vŠetkým, ktorÍ NÁm pomohli pri organizácii TekviČkovej slávnosti. Veľmi si to vážime a ceníme...

  • prosíme rodičov, aby si detské presúvadlá a bicykle odkladali na školskom dvore na mieste na to určenom

..........................................................................................

  • prosíme rodičov, ktorí chcú vrátiť školné alebo žiadajú o odpustenie školného, aby o to písomne požiadali riaditeľku MŠ aj s preukázateľným dôvodom pre vrátenie finančného príspevku,
  • MŠ v "návštevnej knihe" na anonymné dotazy nereaguje

  • zmena stravy pre deti je akceptovaná len s potvrdením od odborného lekára, nielen od pediatra

.....................................................................................

  • pripomienková schránka BUBLINKOVÁ POŠTA je pripravená na vaše návrhy, dotazy , pripomienky, prípadne pochvaly...
  • prosíme rodičov, aby sledovali oznamy MŠ na jednotlivých triedach i na informačnej tabuli MŠ - mrzí nás, že ľahostajný prístup niektorých rodičov kazí prácu, snahu triednych učiteliek i celej MŠ včas informovať o aktivitách, ktoré sa pripravujú - robíme ich pre Vaše deti!
  • preplatky a nedoplatky za stravné si sledujte u vedúcej ŠJ p. Strakovej